Forsøpling er en stor trussel for villaksbestanden.

Grünerløkkas sprekeste fisk

Blant rustne sykler, tomme ølflasker og en ensom joggesko prøver villaksen å videreføre sine viktige gener.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom urbane og fargerike Grünerløkka renner en elv som huser en av Norges viktigste fiske-arter, nemlig villaksen. Det at elva renner igjennom byens mest folksomme plass, forstyrrer derimot ikke laksen i så stor grad som man skulle tro.

Det ligger flere rustne sykler i Akerselva. Denne har heldigvis holdt seg på land.

Gode forhold
Det er 40 år siden laks igjen ble re-introdusert i Akerselva, etter å ha vært borte i over 100 år.

Laks og ørret som er født i, eller satt ut i Akerselva, vender tilbake når de skal gyte. Men hvordan står det egentlig til med laksebestanden i Akerselva?

For mange kan det virke veldig fjernt at det svømmer sunn laks i en elv som bærer sterkt preg av å ligge midt i storbyen. I 2021 ble norsk villaks for første gang registrert som rødlistet i Artsdatabankens lister. På tross av at laksen på landsbasis er sterkt truet, klarer den seg godt i Akerselva.

– Elva er faktisk ikke så skitten som folk tror. Bortsett fra enkelthendelser med utslipp, fremstår elva med god vannkvalitet for fisk, bunndyr, kreps og elvemusling, forteller Henning Pavels.

Overingeniøren jobber på laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, og driver med oppdragsforskning. Han har i mange år jobbet i Akerselva på oppdrag fra blant annet Statsforvalteren, Vannområde Oslo og Bymiljøetaten. Formålet med oppdragene er å registrere hvordan det går med laksen som øsker seg opp i elva for å gyte.

Elva er meget populær for ivrige sportsfiskere som fra 1. juli kan dra med seg fiskeutstyret og fiske etter storlaksen, midt på Grünerløkka.

Akerselva er populært både for turgåere, utesteder og sportsfiskere.

Urbane vassdrag utsatt
Laksen er en spesiell skapning. Ikke bare smaker den godt. Den fødes i en elv og svømmer deretter ut i havet etter mat, for så å returnere til elva den ble født i noen år senere på jakt etter den perfekte gytegrop. Laksen bruker store krefter på å vandre opp i elva for å gyte. Mesteparten av laksen som vi vil kunne se svømme oppover elva i løpet av senhøsten, er derfor allerede godt kjent langs Grünerløkka.

Til tross for gode forhold, mener Pavels det er flere faktorer som truer laksebestanden i Akerselva. Forsøpling i elva er en stor trussel, da mikroplast kan skade fiskens næringsopptak. Ved at mikroplast spises av fisk, vil mikroplasten forbli i havet, når større fisk spiser mindre fisk. Lekkasje fra gamle fyllinger og anleggsvirksomhet er også en større trussel.

– Strøsand og grus som havner i elva tetter igjen hulrom i bunnsubstratet som reduserer skjulmulighetene for yngel, sier Pavels.

Laksen er ganske sky, og er derfor avhengig av skjulemuligheter for å kunne overleve.

Håp for framtiden
Til tross for at laksen må kjempe for sin overlevelse, har det skjedd en positiv utvikling for Grünerløkkas sprekeste fisk.

Fisketrappen ved Nedre Foss.

I 2014 ble det ved Nedre Foss ferdigstilt en fisketrapp. Fisketrappen har til hensikt å hjelpe fisk forbi barrierer som dam-anlegg eller fossefall som skaper utfordringer for fisken. Med fisketrappen vil fisken lettere nå frem til gode gyteplasser. For å styrke bestandene av laks ble det derfor besluttet å etablere en slik fiskepassasje, og resultatene gir håp for framtiden.

Fra 2011 og frem til 2019, det ble også satt ut lakseunger og rogn fra villaks i regi av

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) som et forsterkende tiltak for å styrke laksebestanden i Akerselva. Grunnen til dette var et stort utslipp av klor i 2011, som drepte mesteparten av fisken i elva. Utsettingen har nå opphørt, siden det er nok av gytefisk til å opprettholde en god bestand av laks på anadrom strekning.

Med en fisketeller ble det i 2015 talt 500 gytende laks og sjøørret på vei opp elva. I 2021 ble det derimot registrert over 1000 laks på gytevandring. Det blir nå regnet fra OFA at antall fisk siden 2011 er tidoblet.

Med slike tall har både gytende laks og sportsfiskere ved byens mest urbane elv gode tider i vente.

Fiske i Akerselva

Akerselva strekker seg 9,8 kilometer gjennom hovedstaden, og er godt tilrettelagt for sportfiske.


Utforming

Fisketrappen ved Nedre Foss stod ferdig sommeren 2014. Fossen var tidligere regnet som et stort hinder for laks og sjøørret. Da ble gyteklar fisk fanget og kjørt med bil forbi fossen og satt ut igjen på oversiden.

Resultatet av fisketrappen er at fisken nå kan ta seg oppover elva på egenhåd. Det vil både forlenge gytetiden, styrke bestanden og utvide fiskeområdene. Utformingen av fisketrappen gjør det mulig at både stor og liten fisk kan vandre forbi fossen.

Fiskesesong og regler

Fiskesesongen i Akerselva er fra 1. juli til og med 15. september.

  • Du må ha fiskekort. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no. Gyldig kun med betalt fiskeavgift.
  • Det er ikke tillatt å fiske i fisketrappen, og i sonen 50 meter både ovenfor og nedenfor fisketrappen.
  • Husk å drive bevegelig fiske, ikke stå på samme sted hele tiden.
  • Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret.
  • Døgnkvote for avlivet laks/sjørret er 3 fisk.
  • Fiskedøgnet starter kl. 06:00, og varer til 06:00 neste dag.
  • Alle skal levere fangsrapport på Inatur.no innen fristen, 15. oktober 2022.
  • Brudd på reglene vil medføre utestengelse fra å kunne fiske.
Powered by Labrador CMS